Canada chỉnh sửa chính sách từ chối vì lý do Y tế để thống nhất với chính sách bao gồm người khuyết tật.

16/04/2018 Ottawa, ON – Một trong những ưu tiên của Chính phủ Canada là đảm bảo khả năng và cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế cho người khuyết tật. Thông báo hôm nay của Bộ trưởng Bộ Di trú Tị nạn và Quyền công dân – Ahmed Hussen về sự thay đổi trong chính sách chấp nhận cung cấp dịch vụ y tế của bộ luật Bảo vệ người Nhập cư và Tị nạn để đảm bảo các chính sách nhập cư phù hợp hơn với các các giá trị văn hóa Canada và phản ánh tầm quan trọng của việc Chính phủ nên quan tâm hơn đối với người có khuyết tật.

Theo chính sách đã có từ 40 năm trước, những đương đơn có vấn đề y tế có thể khiến họ không đạt điều kiện để nhập cư vào Canada dựa trên các tiêu chí lạc hậu để tiếp cận người khuyết tật trong thế kỷ 21. Hầu hết những người bị ảnh hưởng là những cá nhân nhập cư theo diện nhập cư kinh tế, và đã được lựa chọn vì kĩ năng của họ có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế Canada.

Mặc dù số lượng bị từ chối theo diện có vấn đề về y tế là không cao, tuy nhiên một số trường hợp đương đơn hoặc con cái của họ vẫn bị từ chối mặc dù tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật của họ đã được dễ dàng chữa trị và chăm sóc trong xã hội Canada.

Chính sách mới về khả năng chấp nhận khi có vấn đề sức khỏe là sự cân bằng giữa việc bảo vệ các dịch vụ xã hội và y tế công và cập nhật chính sách phù hợp hơn với quan điểm hiện tại về người khuyết tật.

Các thay đổi bao gồm:

  • Tăng ngưỡng chi phí chấp nhận được lên 3 lần để hỗ trợ cho người có tiền sử y tế
  • Sửa đổi định nghĩa của các dịch vụ xã hội bằng cách loại bỏ các tham chiếu đến các dịch vụ giáo dục, phục hồi và dạy nghề và các dịch vụ hỗ trợ cá nhân.

Việc tăng ngưỡng chi phí chấp nhận sẽ tạo thuận lợi cho đương đơn chỉ cần một số sự hỗ trợ dịch vụ về sức khỏe và xã hội nhất định. Điều này sẽ giảm đi đa số trường hợp đương đơn không được chấp thuận vì lý do sức khỏe

Việc sửa đổi định nghĩa về các dịch vụ xã hội sẽ phù hợp hơn với các giá trị của Canada về việc ủng hộ sự cống hiến của người khuyết tật đối với xã hội, trong khi tiếp tục bảo vệ các dịch vụ xã hội và y tế công. Điều này cũng sẽ mang lại lợi ích cho đương đơn bị khuyết tật về trí tuệ, đương đơn bị khiếm thính hoặc khiếm thị cũng như nhiều người khác.

Chính phủ đã xem xét tất cả các yếu tố của các điều khoản không chấp nhận vì lý do y tế kể từ năm 2016. Chính phủ thực hiện các cuộc họp với chính quyền cấp tỉnh và chính quyền các vùng lãnh thổ, cũng như thảo luận với các bên liên quan.

Ngoài ra, vấn đề này cũng được Ủy ban Thường vụ về Quốc tịch và Nhập cư nghiên cứu và đưa ra đề xuất loại bỏ chính sách này. Trong tương lai, Chính phủ đồng ý với khuyến nghị của Ủy ban Thường vụ về việc loại bỏ chính sách và sẽ làm việc với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ để loại bỏ hoàn toàn chính sách này.

Danh mục CANADA,NEWS