CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG ALBERTA (AOS)

ALBERTA OPPORTUNITY STREAM (AOS)

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta Immigrant Nominee Program (NINP) – Diện Alberta Opportunity Stream cung cấp lộ trình nhập cư Canada cho công dân nước ngoài nếu họ có các kỹ năng cần thiết cho các vị trí công việc khi mà tỉnh không thể tuyển dụng đủ với công dân hoặc thường trú nhân Canada. Diện Alberta Opportunity Stream không phải là Diện chương trình liên kết với Express Entry, có nghĩa là công dân nước ngoài có thể nộp hồ sơ xin thường trú nhân Canada ngay cả khi họ không đủ điều kiện để nộp vào chương trình Express Entry của Liên bang.

CÁC YÊU CẦU VỀ TÌNH TRẠNG CƯ TRÚ VÀ WORK PERMIT

Tại thời điểm Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) đánh giá hồ sơ của Đương đơn, Đương đơn phải đang giữ work permit hợp lệ (không trong tình trạng chờ hoặc đợi khôi phục (implied status or restoration status)) trong ngành nghề đủ điều kiện nộp hồ sơ.

=> UniStar sẽ đi cùng Khách hàng từ bước xin Work Permit để sang làm việc tại Alberta

Ứng viên không đủ điều kiện

Những cá nhân sau đây không thể nộp hồ sơ hoặc được đề cử thông qua AOS:

 • Người đang yêu cầu tình trạng tị nạn hoặc những cá nhân có liên can đến quy trình kháng cáo hoặc trục xuất liên bang. AINP không can thiệp vào quy trình xử lý hồ sơ tị nạn, kháng cáo hoặc trục xuất từ liên bang.
 • Cư dân tạm trú đang sinh sống hoặc làm việc tại tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ khác ở Canada ngoài Alberta, hoặc
 • Người nước ngoài đang sinh sống hoặc làm việc tại Canada bất hợp pháp.

Điều kiện về ngành nghề nộp hồ sơ

Tại thời điểm Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) đánh giá hồ sơ của Đương đơn, Đương đơn phải đang làm việc tại Alberta ở một ngành nghề đủ điều kiện. Điều kiện về ngành nghề nộp hồ sơ là Đương đơn phải có kinh nghiệm làm việc và job offer từ chủ lao động tại Alberta.

Ngành nghề mà Đương đơn đang làm việc tại thời điểm nộp hồ sơ AINP gọi là “nghề nghiệp hiện tại”.

Hầu hết các ngành nghề trong NOC với cấp độ kĩ năng level 0, A, B, C và D đủ điều kiện để tham gia AINP.

Yêu cầu về khả năng ngôn ngữ

 • Đối với ứng viên ngành nghề thuộc nhóm NOC 0, A hoặc B và ngôn ngữ mẹ đẻ của Ứng viên không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, yêu cầu trình độ ngôn ngữ tối thiểu theo khung ngôn ngữ CLB/NCLC 5 (IELTS – General: Listening: 5.0, Speaking: 5.0, Writing: 5.0, Reading: 4.0)
 • Đối với ứng viên ngành nghề thuộc nhóm C, D, yêu cầu trình độ ngôn ngữ tối thiểu theo khung ngôn ngữ CLB 4 (IELTS – General: Listening: 4.5, Speaking: 4.0, Writing: 4.0, Reading: 3.5), ngay cả khi ngôn ngữ mẹ đẻ của Ứng viên là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Yêu cầu về trình độ học vấn

Đương đơn tối thiểu phải có bằng THPT trước khi nộp hồ sơ AINP.  

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

Tại thời điểm Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) đánh giá hồ sơ của Đương đơn, Đương đơn phải có:

 • Tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc full-time tại Alberta ở ngành nghề đang làm việc trong vòng 18 tháng qua; hoặc
 • Tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm làm việc full-time tại Canada và/hoặc ở nước ngoài ở ngành nghề đang làm việc trong vòng 30 tháng qua.
 • Kinh nghiệm làm việc này có thể kết hợp giữa kinh nghiệm có được tại Alberta, ở Canada (ngoài Alberta) và/hoặc ở nước ngoài

Đối với mọi ứng viên, yêu cầu cụ thể đối với kinh nghiệm làm việc trong khoảng thời gian đủ điều kiện là:

 • Phải là công việc full-time, tối thiểu là 30 giờ/tuần
 • Phải là ngành nghề tương tự với nghề nghiệp hiện tại của Đương đơn
 • Phải có visa làm việc hợp pháp nếu kinh nghiệm làm việc là tại Alberta hoặc tại Canada nói chung.
 • Kinh nghiệm làm việc sẽ không được tính trong trường hợp khi Ứng viên học tập tại Canada và thực tập được trả lương hoặc thực tập như là một phần của chương trình học, trừ khi Ứng viên là người được cấp giấy phép PGWP – Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp tại Canada –  cụ thể hơn, ứng viên đã làm công việc này(công việc dung để chứng minh kinh nghiệm) xuyên suốt kì thực tập được trả lương như một phần của chương trình học tại một cơ sở đào tạo sau bậc trung học tại Alberta.

Để đủ điều kiện, thời gian làm việc được yêu cầu như sau:

 • Công việc này là full time và được trả lương (tối thiểu 30 giờ / tuần)
 • Công việc này phải liên quan trực tiếp tới nghề nghiệp hiện tại của Ứng viên, và
 • Công việc này là công việc Ứng viên làm tại Alberta

Đối với mọi ứng viên, bao gồm những người giữ giấy phép PGWP, phải đáp ứng được những yêu cầu về giấy phép, hồ sơ đăng ký hoặc chứng nhận sau đây:

 • Đương đơn phải có giấy phép, hồ sơ đăng ký hoặc chứng chỉ cần thiết để làm việc trong nghề nghiệp hiện tại ở Alberta tại thời điểm hồ sơ của Đương đơn được đóng dấu bưu điện và tại thời điểm AINP xem xét hồ sơ của Đương đơn để cấp đề cử.
 • Nếu Đương đơn hiện đang làm việc trong một ngành thương mại bắt buộc của Alberta, Đương đơn phải có chứng chỉ thương mại được công nhận bởi Alberta Apprenticeship and Industry Trade (AIT)
 • Nếu Đương đơn đang làm công việc chăm sóc trẻ em – childcare worker, Đương đơn phải có chứng nhận là một nhân viên dạy trẻ –  child development worker hợp lệ (trước đây là Level 2) hoặc giám sát việc dạy trẻ – child development supervisor (trước đây là Level 3)