Admin

Express Entry và điều kiện chấp nhận người từng phạm tội: Đương đơn nên biết những vấn đề nào?

Biên bản vi phạm từ cảnh sát có thể cản trở con đường đến Canada của mọi người, tuy nhiên cải tạo phạm tội có thể là một lựa chọn cho đương đơn. Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ đăng ký cho ba lớp nhập cư kinh tế chính của Canada – Lớp lao động có tay nghề cao Liên Bang, Lớp trao đổi lao động có tay nghề Liên Bang và Lớp lao động có kinh …

Read MoreExpress Entry và điều kiện chấp nhận người từng phạm tội: Đương đơn nên biết những vấn đề nào?