ALBERTA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG ALBERTA (AOS)

ALBERTA OPPORTUNITY STREAM (AOS) Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta Immigrant Nominee Program (NINP) – Diện Alberta Opportunity Stream cung cấp lộ trình nhập cư Canada cho công dân nước ngoài nếu họ có các kỹ năng cần thiết cho các vị trí công việc khi mà tỉnh không thể tuyển dụng đủ với công dân hoặc thường trú nhân Canada. Diện Alberta Opportunity Stream không phải là Diện chương trình liên kết với Express Entry, có nghĩa là …

Read MoreCHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG ALBERTA (AOS)

Các loại thuế thu nhập tại Canada

Các loại thuế thu nhập của Canada đóng góp phần lớn vào ngân quỹ hằng năm của chính phủ Canada và chính phủ của các tỉnh/khu vực. Trong năm tài chính gần nhất, chính phủ đã thu thuế thu nhập cá nhân nhiều hơn gần gấp ba lần thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính phủ liên bang thu thuế thu nhập cá nhân thay cho tất cả các tỉnh/ khu vực ngoại trừ Quebec và thu thuế thu nhập doanh …

Read MoreCác loại thuế thu nhập tại Canada