Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3000 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 456

  Chương trình nhân viên trình độ cao Liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3000 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số tối thiểu được chọn là 456. Vào tháng 1 năm 2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa vào áp dụng …

Đọc thêm…Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành 3000 thư mời nộp đơn nhập cư với điểm số 456

Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 50 với điểm số 475

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 50 với điểm số 475 Vào tháng 1 năm 2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử …

Đọc thêm…Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 50 với điểm số 475