Labour Impact

Express Entry – Tỉnh bang Prince Edward Island cấp thư mời ngày 19/07/2018

Prince Edward Island của Canada đã cấp thư mời đề cử Tỉnh Bang cho các ứng viên Express Entry thuộc nhóm Impact Impact và Business Impact. Tổng cộng có 75 thư mời được cấp cho các ứng viên Express Entry theo nhóm Labour Impact và 50 thư mời cho nhóm Business Impact trong vòng tuyển chọn mới nhất được tổ chức vào ngày 19/7. Văn phòng xuất nhập cảnh của Prince Edward Island (PEI) không cung cấp thông tin chi …

Read MoreExpress Entry – Tỉnh bang Prince Edward Island cấp thư mời ngày 19/07/2018