Canada chỉnh sửa chính sách từ chối vì lý do Y tế để thống nhất với chính sách bao gồm người khuyết tật.

16/04/2018 Ottawa, ON – Một trong những ưu tiên của Chính phủ Canada là đảm bảo khả năng và cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế cho người khuyết tật. Thông báo hôm nay của Bộ trưởng Bộ Di trú Tị nạn và Quyền công dân – Ahmed …

Đọc thêm…Canada chỉnh sửa chính sách từ chối vì lý do Y tế để thống nhất với chính sách bao gồm người khuyết tật.