Ottawa

Canada chỉnh sửa chính sách từ chối vì lý do Y tế để thống nhất với chính sách bao gồm người khuyết tật.

16/04/2018 Ottawa, ON – Một trong những ưu tiên của Chính phủ Canada là đảm bảo khả năng và cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế cho người khuyết tật. Thông báo hôm nay của Bộ trưởng Bộ Di trú Tị nạn và Quyền công dân – Ahmed Hussen về sự thay đổi trong chính sách chấp nhận cung cấp dịch vụ y tế của bộ luật Bảo vệ người Nhập cư và Tị nạn để đảm bảo …

Read MoreCanada chỉnh sửa chính sách từ chối vì lý do Y tế để thống nhất với chính sách bao gồm người khuyết tật.